Anteckningar från möte med områdesansvariga 2014-06-17

Kallade till mötet gjorde Joakim Jacobsson, Mikael Pettersson & Marie Persson från styrelsen.

1. Lägesrapport
Vi började med att berätta att vi i dagsläget är ca 560 medlemmar och dessvärre står utan ordförande då Mårten Bragée avsagt sitt uppdrag pga. sjukdom.

2. Fibermöte med Osby kommun 6/5
Joakim berättade om mötet hos kommunen som han och Marie varit på i Mårtens ställe. Karin Sigvardsson som kallade till mötet hade inte så mycket nytt att berätta. Regelverket för ansökan kommer ej vara klart innan 1 september 2014 och det finns inga pengar att få förrän 2015. Länsstyrelsen, PTS och Jordbruksverket håller på att förhandla just nu om hur bidragsdelen ska se ut. Nytt kommer vara att det blir samma stödformer i hela landet och alla länsstyrelser. Detta är troligtvis negativt för oss skåningar då vi tidigare haft det mer förmånligt än andra län. Osby kommun har fortfarande som avsikt att medfinansiera varje fastighet och detta prisas av Länsstyrelsen.
Vi fick även info att en ideell förening kan ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket: http://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae12c75/1401265954335/8400_06.pdf
Närvarande på mötet var representanter från fyra andra föreningar och alla delade med sig av vad de gjort hittills. De fiberföreningarna i kommunen som kommit längst och börjat gräva var inte med på mötet.

3. Ekonomin
Mikael lämnade ekonomisk rapport. Vi har ca 56 000:- i kassan. Vi har alltså ännu inte behövt använda något av medlemsavgifterna utan "leaderpengar" har täckt projektering byNet, hemsida, foldrar och porton etc.

4. Ny tätortsgräns
Joakim meddelade att vi fått en ny karta av kommunen vad gäller tätortsgräns. För ett år sedan kunde de dessvärre inte svara på var gränsen mellan tätort och landsbygd gick och vi i styrelsen fick tillgång till fastighetsägareregister över bl.a. annat Marklunda och Gamleby. På den nya kartan tillhör dessa områden tätort och vi kommer således inte få bidrag från Länsstyrelsen för dessa områden.

5. Årsmöte
Både pga. Mårtens sjukdom och stillastående hos Länsstyrelsen höll vi inte något årsmöte i april som vi skrivit i stadgarna. 26 augusti satte vi istället som preliminärt datum. Stora frågor som kvarstår är om föreningen kommer att finnas kvar eftersom inte så många är beredda att engagera sig och vi står utan ordförande. Sittande styrelse kommer sitta i valberedningen inför kommande styrelse i den ekonomiska föreningen.

6. Områdesansvariga
Frågan ställdes om alla områdesansvariga kan tänka sig att vara med i arbetsgrupper under styrelsen. Tanken är då att dela upp arbetet så varje grupp har hand om sitt geografiska område när det gäller t.ex. säkerställa grävning, kontakta markägare, staka fram vägen som ska grävas m.m.

7. Hjälp från kommunen
Mötet avslutades med diskussion huruvida kommunen skulle vara intresserade att driva projektet. Borde ligga i deras intresse att få Skånes största fibernät i hamn. Ingvar Carlberg tillsammans med representant från styrelsen ska uppvakta kommunen, ev tillsammans med pressen.