Dagordning årsmöte 2022-04-25

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
 3. Val a två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragande av styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Föredragande av resultat och balansräkning
 8. Föredragande av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fråga om nedläggelse av VO-fiber
 11. Fördelning av överblivna medel
 12. Årsmötets avslutande